Investorrelasjoner / Pressemeldinger

Generelle vilkår

Publisert
2024-02-22 08:51

1. Komplett kasseløsning – hva er inkludert i tilbudet? 

Yabie har utviklet en løsning («løsningen«) som gjør det mulig for Yabie å tilby en komplett kasseløsning der kunden kan motta betaling på ulike måter gjennom forskjellige funksjoner. Den komplette kasseløsningen består av komponenter Yabie tilbyr og komponenter fra noen av Yabies samarbeidspartnere. Her er en oversikt over hvilke deler Yabie er ansvarlig for og hvilke deler våre partnere er ansvarlige for.

Del av komplett kassalösning Yabie  Yabies partner
Kassasystemet X
Verktyg för att kunna lägga till produkter, betalsätt och användare och för att följa försäljning X
Yabie Online X
Nödvändig hårdvara inklusive betalterminal X
Installation av Kassasystem X
Supporttjänst X
Betalterminalsystem och relaterade tjänster (t.ex. Adyen) X
Betaltjänster och inlösentjänster (t.ex. Adyen) X

Siden Yabies partner er den som tilbyr en bestemt del, inngår Kunden en separat avtale med Yabies partner, og partneren er alene ansvarlig for den delen (Yabies partner er dermed alltid ansvarlig for det som omfattes av den separate avtaleforholdet mellom partneren og Kunden). Yabie forstår at det for Kunden kan være vanskelig å vite nøyaktig hva som er galt hvis noe ikke fungerer som det skal. Kunden kan alltid ta kontakt med Yabies supportsenter, og hvis feilen skyldes en del Yabie ikke er ansvarlig for, vil Yabie forsøke å hjelpe Kunden videre.

2. Generelt

2.1 Disse generelle vilkårene («Generelle vilkår«) gjelder som en integrert del av tilbudet («Forretningsforslaget«) som kunden har akseptert og inngått med Yabie (heretter kalt «Avtalen«). Det fremgår av forretningsforslaget hvilke av Yabies tjenester kunden har rett til å bruke. Yabie leverer plattformen sammen med (i) Yabies skybaserte kassesystem (mPOS) som kunden kan bruke for å motta betalinger, samt administrasjonsverktøyet Backstage der kunden kan legge til produkter, betalingsmetoder og brukere (samlet «Kassesystemet«), og (ii) Yabies tjeneste for online-bestillinger som kunden kan bruke for å tilby sine sluttbrukere («Sluttbrukere«) bestilling og betaling online («Yabie Online«). Kassesystemet og Yabie Online refereres til, sammen med den underliggende plattformen, samlet som («Produktene«).

2.2 I tillegg til disse Generelle Vilkårene gjelder også (i) spesifikke vilkår («Spesifikke vilkår«) for maskinvaren som kunden har bestilt av Yabie og som fremgår av Avtalen («Maskinvaren«), (ii) Spesifikke Vilkår for Yabie Online, (iii) spesifikke vilkår for Yabie Pay (gjennom Adyen betalingstjenester) og (iv) databehandleravtalen som inngås i henhold til punkt 11 nedenfor («Databehandleravtalen«) som en integrert del av Avtalen.

2.3 Ved motstrid mellom dokumentene som utgjør Avtalen i henhold til punktene ovenfor, skal Forretningsforslaget ha forrang. Hvis en motstrid vedrører behandling av personopplysninger, skal databehandleravtalen imidlertid alltid ha forrang.

2.4 Hvis ikke annet fremgår av Avtalen, er Yabie AB avtalepart overfor kunden, og henvisninger til Yabie i disse Generelle vilkårene skal gjelde Yabie AB med mindre annet er angitt. Yabie kan imidlertid alltid engasjere et annet selskap innenfor Yabies konsern eller annen part som underleverandør i henhold til Avtalen. Yabie er da ansvarlig for det som utføres av en slik underleverandør.

3. Kundens overordnede forpliktelser 

3.1 Kunden skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne avtalen og ellers handle lojalt overfor Yabie.

3.2 Kunden er alene ansvarlig for å alltid oppfylle alle sine plikter og forpliktelser i henhold til loven og overfor sine kunder, leverandører og andre tredjeparter.

3.3 Kunden er ansvarlig for å bruke Produktene på en sikker måte. Kunden skal oppbevare påloggingsinformasjonen til Produktene på en sikker måte og er ansvarlig for alle handlinger som utføres ved hjelp av påloggingsinformasjonen.

3.4 Kunden er ansvarlig for å gjøre seg kjent med avtalevilkårene som gjelder mellom kunden og Yabies partner eller annen leverandør av tredjepartstjenester eller produkter.

4. Kunden rett til å bruke Produktene

4.1 Gjennom Avtalen gir Yabie kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til, innenfor Norge og i samsvar med vilkårene som er angitt i Avtalen, å bruke Produktene i avtaleperioden.

4.2 Kundens rett til å bruke Produktene er underlagt de begrensningene som er angitt i Avtalen. Kundens rett til å bruke Produktene innebærer ikke overføring av noen rettigheter til kunden. Kunden kan ikke på egen hånd eller ved hjelp av en tredjepart (a) produsere flere eksemplarer av Produktene, (b) bruke Produktene til andre formål enn de som er angitt i Avtalen, (c) bruke Produktene til å selge ulovlige varer eller tjenester, (d) endre, kompilere eller dekonstruere kildekoden eller teknologien i Produktene, (e) modifisere Produktene, eller (f) på annen måte bruke Produktene på en utilbørlig måte.

5. Installasjon

5.1 Yabie ønsker å gjøre det enkelt for kunden å begynne å bruke Produktene, og hjelper derfor til med installasjonen i den grad partene har blitt enige om det. Yabie oppretter antall kontoer til Produktene som er angitt i Avtalen og overleverer påloggingsinformasjonen til kunden. Påloggingsinformasjonen (lisens) brukes for å få tilgang til Produktene.

5.2 For å få tilgang til Kassesystemet gjennom Maskinvaren kan det være nødvendig for Yabie å treffe ytterligere tiltak på vegne av kunden, for eksempel å opprette ulike kontoer. Gjennom Avtalen gir kunden Yabie i oppdrag å treffe slike ytterligere tiltak på vegne av kunden, og å laste ned og installere applikasjonen på Maskinvaren før den sendes til kunden. Yabie overleverer påloggingsinformasjonen til kunden, som deretter selv kan velge om den vil bruke kontoen som Yabie har opprettet eller sin egen. Kassesystemet fungerer like bra uavhengig av hva kunden velger. Yabie har rett til å bruke såkalt mobil enhetsstyring (eng. Mobile Device Management «MDM») for Maskinvaren for å lette og tilby installasjon, støtte og annen håndtering av Maskinvaren på vegne av kunden.

5.3 Hvis partene blir enige om det, kan Yabie hjelpe med en første innlesning av kundens varedatabase på den måten kunden instruerer.

5.4 Også Maskinvaren må installeres, og Yabie hjelper gjerne til med dette. Yabie kan hjelpe via telefon eller sende personell til kunden som håndterer installasjonen på stedet i henhold til det partene har blitt enige om.

5.5 I noen tilfeller kan det påløpe spesifikke kostnader for installasjon og innlasting av artikler

5.6 I forbindelse med leveransen sender Yabie med en installasjonspakke som inneholder det som trengs for at kunden skal kunne begynne å bruke Produktene.

5.7 Når kunden har mottatt Maskinvaren med Kassesystemet installert, skal kunden så snart som mulig kontrollere at alt fungerer som det skal.

5.8 Kunden skal følge de gjeldende reglene fra Skatteetaten vedrørende “Forskrift om krav til kassasystem”. .

6. Servicenivåer 

6.1 Selv om vi i Yabie alltid forsøker å tilby produktene uten avbrudd kan vi ikke garantere at de vil fungere helt feilfritt. Vi er derfor ikke ansvarlige for å rette feil eller avbrudd på noen spesiell måte eller innenfor en spesifikk tidsramme. Hvis du opplever avbrudd eller feil i Produktene, ber vi deg kontakte vår supporttjeneste så snart som mulig i henhold til punkt 8 nedenfor.

6.2 For mer informasjon om oppdateringer og oppgraderinger av Produktene og hva dette kan innebære, henviser vi til punkt 7 nedenfor.

7. Oppdateringer og oppgraderinger 

I løpet av avtaleperioden vil Yabie fra tid til annen trenge å gjennomføre oppdateringer og oppgraderinger av Produktene, noe som kan medføre avbrudd i tilgjengeligheten av Produktene. Vi vil derfor forsøke å varsle kunden om planlagte avbrudd og forsøke å planlegge disse slik at det ikke forstyrrer kundens virksomhet, men vi kan ikke garantere at dette alltid vil skje. Noen ganger kan imidlertid presserende avbrudd i leveringen av Produktene være nødvendige, for eksempel for å løse tekniske problemer.

8. Supporttjeneste

8.1 Yabie tilbyr en supporttjeneste til Kunden i avtaleperioden, noe som innebærer at Yabie er kontaktpunkt for Kunden angående kasseløsningen.

8.2 Kunden er velkommen til å kontakte supporttjenesten angående brukerstøtte og opplevde feil i Produktene eller Maskinvaren. Yabie kan ikke garantere at alle feil kan løses gjennom kontakt med supporttjenesten. Hvis det er feil på Maskinvaren som supporttjenesten ikke kan hjelpe med å løse, vil Yabie kontakte den relevante leverandøren for videre oppfølging. Mer informasjon om vilkårene for reparasjon eller erstatning av Maskinvaren finnes i punkt 24 i de Spesifikke Vilkårene for Maskinvaren.

8.3 Du kan kontakte vår supporttjeneste via kontaktinformasjonen som er oppgitt på vår nettside https://www.yabie.com/support. På nettsiden finnes også informasjon om når supporttjenesten er tilgjengelig.

9. Betaling 

9.1 Kompensasjon for Produktene er angitt i Forretningsforslaget. 

9.2.1 Hvis Kunden ifølge Forretningsforslaget skal betale direkte til Yabie, fremgår beløpet Kunden skal betale av Forretningsforslaget. Prisene er oppgitt i Norske Kroner eksklusive merverdiavgift. 

9.2.2 Maskinvaren Kunden har bestilt betales ved bestilling. Yabie har rett til å utstede faktura elektronisk eller på annen måte som Yabie bestemmer.

9.2.3 Transaksjonsgebyrer trekkes direkte fra Kundens transaksjoner. Hvis kunden ikke når opp til minimumsbeløpet, vil differansen for å nå minimumsbeløpet bli fakturert kunden til angitt fakturaadresse 

9.2.4 Fakturaer fra Yabie skal betales av Kunden innen 30 dager fra fakturadato. 

9.2.5 Ved forsinket betaling fra Kunden har Yabie rett til å kreve gebyr for betalingspåminnelse og eventuelle kostnader for inkassokrav. I tillegg har Yabie rett til forsinkelsesrente i henhold til renteloven, fra forfall av det ubetalte beløpet. Ved manglende betaling kan Yabie fakturere gjenværende avtaleperiode. 

9.2.6 Hvis Kunden ikke betaler fakturaen i rett tid, har Yabie rett til å stenge Kunden ute fra bruken av Produktene til full betaling er mottatt, samt kreve et gebyr for gjenåpning. Hvis betalingen forsinkes mer enn 30 dager etter betalingspåminnelse, har Yabie rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning og gjøre gjeldende andre konsekvenser. 

10. Immaterielle rettigheter 

Produktene og applikasjonen er beskyttet av immaterielle rettigheter, og alle slike rettigheter tilhører og forblir Yabies. Kunden får ingen andre rettigheter enn de som uttrykkelig følger av Avtalen.

11. Personopplysninger 

11.1 Kunden er behandlingsansvarlig for personopplysninger som Kunden legger inn i Produktene, og Yabie er, som eier av Produktene, databehandler for de personopplysningene som behandles i Produktene. Partene inngår derfor også en databehandleravtale ved å inngå Avtalen. Databehandleravtalen er tilgjengelig på Yabies nettside www.yabie.com/allmanna-villkor-foreskrifter.

11.2
Yabie har rett til å lagre og bruke aggregert statistikk og data generert av Kundens bruk av Produktene som Yabie mottar, og som ikke er personopplysninger. Yabie kan bruke dette for å videreutvikle og forbedre Produktene og andre tjenester.

12. Konfidensialitet: 

Kunden skal ikke, i løpet av avtaleperioden og i en periode på to (2) år etterpå, avsløre eller gi informasjon om Produktene eller Avtalen til tredjeparter, der Yabie tydelig har angitt at informasjonen er hemmelig eller rimelig kan antas å ønske å bli holdt hemmelig. Dette gjelder unntatt informasjon som er allment kjent eller som blir kjent på annen måte enn gjennom brudd fra en parts side, eller informasjon som parten er forpliktet til å gi ut i henhold til gjeldende lov, noteringsavtale, rettsavgjørelse eller myndighetsbeslutning. Kunden forplikter seg videre til å sikre at de ansatte eller oppdragstakere som sannsynligvis vil komme i kontakt med konfidensiell informasjon, er bundet av å holde denne informasjonen hemmelig i samme grad som Kunden selv i henhold til Avtalen.

13. Avtaleperiode og tidlig opphør: 

13.1 Avtaleperioden fremgår av forretningsforslaget. Hvis Avtalen ikke sies opp senest en måned før utløpet av denne innledende perioden, vil avtaleperioden automatisk forlenges og gjelde til en part sier opp Avtalen gjennom skriftlig varsel til den andre parten med en måneds oppsigelsestid.

 

13.2 Avtalen kan sies opp enten i sin helhet eller bare med hensyn til et spesifikt produkt. Ved oppsigelse som bare gjelder et spesifikt produkt, skal Avtalen deretter fortsette å gjelde uendret for gjenværende produkter. Imidlertid har Yabie rett til å si opp også et slikt annet produkt samtidig med oppsigelsen hvis Kunden sier opp et produkt som er nødvendig for Yabies levering av et annet produkt.

 

13.3 Hver part har rett til å si opp Avtalen eller et spesifikt produkt til umiddelbar opphør hvis:

13.4 den andre parten begår et vesentlig avtalebrudd og ikke retter opp slikt brudd innen tretti dager fra skriftlig påpekning av avtalebruddet.

13.5 Yabie har også rett til å si opp Avtalen eller et spesifikt produkt til umiddelbar opphør hvis:

13.6 Kunden søker konkurs, stanser betalingene, innleder forhandlinger om akkord, bevilges eller søker om bedriftsrekonstruksjon, utarbeider kontrollbalanse eller på annen måte anses å være insolvent. 

13.7 Kunden vesentlig forsømmer å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Avtalen eller det er grunn til å anta at Kunden ikke vil oppfylle sine forpliktelser. 

13.8 Kunden gir uriktige eller villedende opplysninger eller fortier omstendigheter som er av betydning. 

13.9 Kunden bryter mot svensk lov eller loven som gjelder i det landet der Produktene brukes.

13.10 Oppsigelse i henhold til dette avsnittet skal skje skriftlig (via brev eller e-post) og uten unødvendig forsinkelse.

13.11 Ved oppsigelse i henhold til punkt 13.3 eller 13.4 skjer ingen tilbakebetaling av avgifter som er betalt på forhånd av Kunden, og Yabie har også rett til å gjøre gjeldende andre sanksjoner.

13.12 Når Avtalen opphører å gjelde, opphører Kundens rett til å bruke Produktene, og Kunden vil ikke lenger kunne bruke påloggingsopplysningene sine for å få tilgang til Produktene.

13.13 Ved opphør av avtalen mellom Yabie og kunden skal betalingsterminal(en) og eventuelt annet utstyr som Yabie har levert til kunden, returneres til Yabie. Hvis betalingsterminal(en) og eventuelt annet utstyr som Yabie har levert til kunden, ikke returneres, vil kunden bli fakturert for dette i henhold til gjeldende prisavtale.

14. Garantier 

14.1 I tillegg til det som uttrykkelig er angitt i Avtalen, tilbys Produktene og Maskinvaren som de er, uten noen garantier, verken uttrykte eller underforståtte.

14.2 For garantier angående Maskinvare, se punkt 24 i de spesielle vilkårene.

15. Begrensning av ansvar: 

15.1 Yabies samlede ansvar for skade eller annet tap (uansett hvordan skaden eller tapet har oppstått, inkludert skade eller tap forårsaket av uaktsomhet) som oppstår under eller i forbindelse med denne Avtalen, skal begrenses til et beløp tilsvarende den kompensasjonen Kunden har betalt Yabie i de siste seks (6) månedene før skadetidspunktet, maksimalt ett grunnbeløp per år.

15.2 Yabie er ikke ansvarlig under noen omstendigheter for indirekte skade eller tap som oppstår under eller i forbindelse med denne Avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, tap av omdømme eller goodwill, produksjonstap, tap av forretninger eller forretningsmuligheter, inntektstap eller forventede besparelser, eller tap av og/eller skadet data eller informasjon. Dette gjelder uansett hvordan skaden eller tapet har oppstått, og om skaden var forutsigbar eller ikke ved inngåelsen av Avtalen (selv om Yabie ble informert om risikoen for slik skade eller tap).

16. Force Majeure

16.1 Hvis en parts oppfyllelse av forpliktelsene i henhold til Avtalen vesentlig blir vanskeliggjort eller hindret på grunn av forhold som parten ikke kunne råde over og som parten ikke rimelig kunne forventes å ha tatt hensyn til ved inngåelsen av Avtalen, og hvis følgene ikke rimelig kunne ha blitt unngått eller overvunnet av parten, skal dette utgjøre en fritaksgrunn som medfører fritak fra erstatning og andre sanksjoner.

17. Meddelelser

Oppsigelse eller andre meldinger kan sendes per brev, bud eller via e-post. Kunden skal si opp avtalen via e-post. Yabie kan også informere Kunden via meldingsfunksjonen i administrasjonsverktøyet.

18. Overføring 

Ingen av partene kan helt eller delvis overføre sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til denne avtalen uten den andre partens skriftlige samtykke. Yabie kan imidlertid overføre avtalen helt eller delvis til et annet selskap innenfor Yabies konsern.

19. Fullstendig regulering

Avtalen utgjør partenes fullstendige regulering av alle spørsmål som avtalen berører. Alle skriftlige eller muntlige forpliktelser og løfter angående saker som avtalen berører, og som har forekommet før avtalen, erstattes av innholdet i avtalen.

20. Endring av avtalen

Endringer i avtalen skal skje skriftlig og godkjennes av autorisert representant for begge parter. Uavhengig av dette har Yabie imidlertid rett til å når som helst beslutte endringer i disse Generelle Vilkårene, inkludert de Spesielle Vilkårene. En slik endring skal imidlertid tre i kraft tidligst 30 dager etter at de endrede vilkårene er publisert via Yabies brukergrensesnitt. Hvis Kunden rimelig anser at endringen innebærer en vesentlig ulempe for Kunden, har Kunden rett til å si opp avtalen skriftlig med ti dagers varsel. En slik oppsigelse må imidlertid skje senest på dagen endringen trer i kraft.

21. Gjeldende lov og tvisteløsning 

21.1 Avtalen skal reguleres av svensk rett (uten anvendelse av dens bestemmelser om lovvalg).

21.2 Tvister som oppstår i anledning av denne avtalen skal først løses gjennom diskusjoner mellom partene i god tro. Hvis tvisten ikke kan løses mellom partene, skal den avgjøres som angitt nedenfor.

21.3 Tvist i anledning av denne avtalen skal avgjøres av allmenn domstol med Stockholms tingsrätt som første instans.

22. Pris 

22.1 En samlet prissetting gjelder for samarbeidspartneres tjenester og Yabies Relaterte Tjenester. Spesifikke priser kan gjelde for levering og tjenester knyttet til betalingsterminaler.

22.2 Gjeldende prissetting fremgår av forretningsforslaget eller prisinformasjonen som Yabie ellers har gitt i forbindelse med Kundens bestilling (for eksempel gjennom Plattformen).

22.3 Hvis ikke annet er avtalt, har Yabie rett til å justere gjeldende priser ved skriftlig varsel til Kunden senest 30 dager før prisjusteringen trer i kraft. For prisjusteringer som medfører en årlig prisøkning på mer enn 20 %, har Kunden rett til å si opp relevante Betalingstjenester og Relaterte Tjenester i samsvar med punkt 17 ovenfor – en slik oppsigelse må skje senest dagen før prisendringen trer i kraft (ellers anses Kunden å ha akseptert prisjusteringen).

22.4 Hvis ikke annet er angitt, er alle priser eksklusive mva.

Spesielle vilkår for Maskinvare

23. Generelt 

Som en del av den komplette kasseløsningen kan Yabie levere nødvendig maskinvare. Den bestilte maskinvaren fremgår av forretningsforslaget.

24. Levering 

24.1 Maskinvaren leveres til Kunden etter bestilling på den måten Yabie bestemmer. Ved mottak skal Kunden grundig kontrollere at maskinvaren fungerer som den skal, og melde eventuelle feil eller mangler til Yabie uten unødig forsinkelse.

24.2 Eventuelle fraktkostnader betales av Kunden hvis det er angitt i forretningsforslaget.

25. Garanti 

Den garantien Yabie mottar fra hver produsent eller leverandør av maskinvaren gjelder også for Kunden. Dette innebærer blant annet at den dekker produksjonsfeil og ikke gjelder for skader som skyldes ulykkestilfeller eller feil bruk av maskinvaren.Den forlengede garantien gjelder i 12 måneder fra leveringsdato. Den forlengede garantien innebærer at hvis maskinvaren slutter å fungere, vil Yabie sørge for at den enten blir reparert eller byttet ut hvis det er en produksjonsfeil (i henhold til produsentens garantibetingelser), men ikke hvis skaden skyldes en ulykkeshendelse eller feil bruk av maskinvaren.

26. Ansvar for Maskinvaren 

For feil som ikke dekkes av garantiene i punkt 25 over, har ikke Yabie noe ansvar. Yabie er heller ikke ansvarlig for maskinvaren som er tapt.

27. Eiendomsrett og tilbakelevering

Hvis Kunden har mottatt betalingsterminaler, skal disse returneres til Yabie uten unødvendig forsinkelse eller til en plass som Yabie angir (eller til Adyen hvis Yabie angir dette) – dette gjelder også hvis betalingsterminalene av en eller annen grunn ikke lenger skal brukes av Kunden. Hvis ikke annet er angitt, har Kunden eierrett til annen maskinvare enn betalingsterminalen etter fullført betaling til Yabie.

Spesielle vilkår for Yabie Pay

28. Generelt

28.1 Gjennom Plattformen og innenfor rammen av den komplette kasseløsningen kan Kunden få tilgang til Yabie Pay, som inkluderer betalingstjenesteleverandøren Adyens betalings- og innløsningstjenester Adyen For Platforms («Adyen Betalingstjenester»), som selges av Yabie, men leveres av Adyen N.V («Adyen»). For å få tilgang til Adyens Betalingstjenester inngår Kunden direkte avtale med Adyen, som dermed leverer og er alene ansvarlig for Betalingstjenestene (Yabie tilbyr ikke noen del av disse). Yabie tilbyr Kunden, som en del av Yabie Pay og i forhold til Adyens Betalingstjenester, administrative tjenester og visse andre relaterte tjenester (inkludert eventuelt tilbud av betalingsterminal) («Relaterte Tjenester»), i henhold til vilkårene som er angitt i dette avsnittet.

28.2 Kunden kan bestille Adyens Betalingstjenester og Yabies Relaterte Tjenester gjennom forretningsforslaget og bestillingsprosessen som er integrert i Plattformen (bestillingen gjennom Plattformen skal leses sammen med og utgjøre en integrert del av Forretningsforslaget). En slik bestilling omfatter både Adyens Betalingstjenester og Yabies Relaterte Tjenester.

 

29. Adyens Betalingstjenester og vilkår

29.1 Kunden bekrefter spesielt at vedkommende har gjort seg kjent med og aksepterer følgende vilkår og begrensninger som gjelder mellom Kunden og Adyen angående Adyens Betalingstjenester:

  • Adyens generelle vilkår for Adyens Betalingstjenester (AfP Terms and Conditions – klikk her for å lese),
  • Adyens liste over forbudte og begrensede produkter og tjenester (Prohibited and Restricted products & services – klikk her for å lese). 

Selv om disse vilkårene gjelder mellom Kunden og Adyen, er det Kundens ansvar å følge dem også i forhold til Yabie. Ytterligere informasjon og vilkår kan finnes på Adyens nettside. 

29.2 Kunden bekrefter også at Kunden kun vil bruke Adyens Betalingstjenester for å motta betalinger for produkter og tjenester som Kunden selv tilbyr sine sluttbrukere og bare for den typen produkter og tjenester som Kunden har oppgitt i sin bestilling/søknad om Adyens Betalingstjeneste.

29.3 Kunden skal gi korrekt og fullstendig informasjon som kreves for Adyens vurdering og Yabies håndtering ellers, inkludert å oppdatere informasjonen ved endringer og alltid og fullt samarbeide ved henvendelser fra Adyen og/eller Yabie.

29.4 Kunden er klar over at Adyen, basert på sin egen vurdering og som et resultat av sin gjennomgang av Kundens søknad, har rett til å nekte Kunden tilgang til Adyens Betalingstjenester. Hvis ytterligere informasjon kreves, kan Kundens rett til å bruke Betalingstjenestene være betinget av at Kunden gir slik informasjon (unnlatt å raskt gi slik informasjon kan medføre at Kunden ikke kan bruke Betalingstjenestene).

30. Yabies Relaterte Tjenester 

30.1 Yabie tilbyr, i forhold til Adyens Betalingstjenester, Relaterte Tjenester. Dette inkluderer håndtering av kommersielle spørsmål, innhenting og håndtering av informasjon for påmelding, støtte og administrasjon av brukerkontoer (inkludert visse innstillinger for risikostyring). Praktisk sett betyr dette at Kunden hovedsakelig vil ha kontakt med Yabie angående både Adyens Betalingstjenester og Yabies Relaterte Tjenester.

30.2 Som leverandør av Plattformen og Relaterte Tjenester mottar Yabie, for å kunne sette opp og administrere Kundens innstillinger for Betalingstjenestene og for å kunne tilby sine produkter og tjenester for øvrig, fra Kunden rett til å handle på Kundens vegne overfor Adyen angående Kundens bruk av Adyens Betalingstjenester (inkludert å få tilgang til og bruke Kundens data i Adyens system og å angi innstillinger for Adyens transaksjons- og svindelovervåking). Yabie kan mot Adyen bare utføre handlinger for Kundens regning som er nødvendige for at Yabie skal kunne tilby Relaterte Tjenester, andre oppgaver som Yabie har å utføre for Kunden og/eller for å ivareta Kundens eller Yabies interesser.

30.3 Yabie kan overvåke og kontrollere Kundens bruk av Adyens Betalingstjenester, for eksempel med hensyn til Kundens overholdelse av Adyens vilkår (inkludert forbudte og begrensede produkter og tjenester) og gjeldende lover og forskrifter.

30.4 Yabie kan innenfor rammene av de Relaterte Tjenestene tilby betalingsterminaler fra Adyen, hvis dette er tilbudt og bestilt av Kunden. Dette kan inkludere valgfritt tilbehør og tjenester, i den grad det er tilbudt og bestilt. Kunden må håndtere betalingsterminaler i samsvar med instruksjonene som Yabie og/eller Adyen kan formidle fra tid til annen. Kunden må alltid følge forpliktelsene som er oppført i avsnitt 6 i Adyens terminalvilkår (Schedule Payment Terminal Services – klikk her for å lese).

30.5 Ved opphør av Kundens avtale med Adyen, eller Adyens avtale med Yabie, har Yabie rett til å si opp gjeldende Relaterte Tjenester. Hvis Kunden har mottatt betalingsterminaler, må disse returneres uten unødig opphold til Yabie (eller til Adyen hvis Yabie angir dette) – dette gjelder også hvis betalingsterminalene av en eller annen grunn ikke lenger skal brukes av Kunden.

31. Pris

31.1 Det gjelder en samlet prissetting for Adyens Betalingstjenester og Yabies Relaterte Tjenester. Spesifikke priser kan gjelde for levering og tjenester knyttet til betalingsterminaler.

31.2 Gjeldende prissetting fremgår av forretningsforslaget eller prisinformasjonen som Yabie ellers har levert i forbindelse med Kundens bestilling (for eksempel via Plattformen).

31.3 Hvis ikke annet er avtalt, har Yabie rett til å justere gjeldende priser ved skriftlig melding til Kunden senest 30 dager før prisjusteringen trer i kraft. For prisjusteringer som medfører en årlig prisøkning på mer enn 20 %, har Kunden rett til å si opp relevante Betalingstjenester og Relaterte Tjenester i samsvar med punkt 17 ovenfor – en slik oppsigelse må skje senest dagen før prisendringen trer i kraft (ellers anses Kunden å ha akseptert prisjusteringen).

31.4 Hvis ikke annet er angitt, er alle priser eksklusive merverdiavgift. Ved transaksjoner i andre valutaer enn NOK kan valutavekslingskostnader påvirke gjeldende pris.

31.5 Betaling skjer primært (når det er mulig) ved at Adyen trekker gjeldende priser  fra Kundens midler, og transaksjoner som gjennomføres gjennom Adyens betalingstjenester (inkludert refusjoner eller tilbakebetalinger, som kan trekkes fra Kundens transaksjoner). Yabie har rett til å instruere Adyen om å gjøre slike trekk angående gjeldende priser. Hvis full betaling i noen tilfeller ikke kan oppnås gjennom slike trekk (eller hvis det ikke er relevant), har Yabie rett til betaling på annen måte (inkludert gjennom fakturering eller annet trekk fra Kundens midler).

31.6 I tillegg til prisene har Yabie også rett til å bli kompensert og/eller videreføre kostnader, utlegg eller avgifter som Yabie kan bli pålagt som en følge av Kundens bruk av Adyens betalingstjenester. Kunden skal alltid holde Yabie skadesløs for Kundens bruk av betalingstjenestene som strider mot disse vilkårene, Adyens vilkår eller gjeldende lover og regler (spesielt med hensyn til de som er angitt i avsnitt 2.10 i Adyens generelle vilkår).